1320 સુરક્ષા ગાર્ડ પોસ્ટ 2022 (OJAS) માટે GISFS ભરતી

GISFS Recruitment 2022 | Gisf salary 2022 | Ssci Bharti 2022 | Gujarat Industrial Security Force Website | SIS bharti 2022 cg | GISF salary Gujarat | Suraksha Guard Bharti 2022 | SIS Security Guard bharti 2022

GISFS Recruitment 2022 | Gisf salary 2022 | Ssci Bharti 2022 | Gujarat Industrial Security Force Website | SIS bharti 2022 cg | GISF salary Gujarat | Suraksha Guard Bharti 2022 | SIS Security Guard Bharti 2022 GISFS Bharti : ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિક્યોરિટી ફોર્સ સોસાયટી (GISFS) એ સિક્યોરિટી ગાર્ડની જગ્યાઓ માટે ભરતી માટેની સૂચના પ્રકાશિત … Read more