હવે ઘરે બેઠા PVC પ્લાસ્ટીકનું આધાર કાર્ડ મંગાવો, આ રીતે ઓર્ડર કરો | PVC Aadhar card download

PVC aadhar card online order link | pvc aadhar card status | pvc aadhar card download | pvc card |pvc aadhar card cash on delivery | pvc aadhar card status srn number | myaadhaar.uidai.gov in | pvc aadhar card image

The aadhaar card has become a document that we need everywhere. Without it, you cannot avail any government scheme. It is used almost everywhere. From offices to schools, colleges, hospitals, and banks. In such a situation, it is also your responsibility to keep your Aadhaar card safe. However, the Aadhaar card has undergone many changes over time.

PVC Plastic Aadhar Card

Unique Identification Authority of India (UIDAI) has come up with a PVC Aadhaar card this year. Which is very easy to maintain and long-lasting. The best part is that you can order PVC cards for the entire family from a single mobile number.

What is PVC Plastic Aadhar Card?

Giving the information, UIDAI said, ‘Order Aadhaar PVC Card’ is a new service launched by UIDAI which provides a facility to Aadhaar holder to print his/her Aadhaar details on PVC card by paying a nominal fee. Residents who do not have a registered mobile number can also place orders using a non-registered/alternative mobile number.

How much will the PVC plastic Aadhaar card cost?

If you also want to order you can order using any number. You can also place an order for your entire family using just one number. 50 worth of requesting a fee for a UIDAI Aadhaar PVC card.

How to make PVC Plastic Aadhaar Card?

  • If you want to apply for a PVC Aadhaar job then you can visit the UIDAI website uidai.gov.in or resident.uidai.gov.in.
  • One has to enter their Aadhaar card number, virtual ID number, or registration number on the website.
  • You can order by paying a fee of 50 rupees. After a few days, it will reach your registered address..
WebsiteClick here
homepageClick here

Also Read:

Leave a Comment