સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના (SKY) : ખેડૂતો તેમના ખેતીના વપરાશ માટે વીજળી ઉત્પન્ન કરી શકે છે તેમજ વધારાની વીજળી ગ્રીડને વેચી શકે છે.

Surya Shakti Kisan Yojana | Surya Shakti Kisan | સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના

સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના ( SKY ) 2022 :- Surya Shakti Kisan Yojana એ ગુજરાત સરકારની એક ખેડૂતલક્ષી યોજના છે. આ યોજનાની જાહેરાત 23 જૂન, 2018 માં કરવામાં આવી હતી. આ યોજના ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ છે, આ યોજનાનો પ્રારંભ 2 જુલાઈ, 2018 માં કરવામાં આવ્યો હતો. સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના (SKY) સમગ્ર દેશમાં ખેડૂતોની આવક … Read more