મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત – 100 Choras Var Mafat ploat Yojana

મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત | Mafat Plot Yojna Gujarat | Mafat Plot Yojna Form | 100 ચોરસ વાર મફત પ્લોટ યોજના | 100 Choras Var Mafat Plot Yojna Gujarat 2022 | Mafat Plot Yojna Gujarat Documents List

100 Choras Var Mafat Plot Yojna Gujarat 2022  has been started by the state of Gujarat for the laborers and poor people of Gujarat. Scheme to provide 100 free plots of land to farm laborers, rural artisans and backward people living in different villages of the state. 100 Choras Var Mafat Plot Yojna By Panchayat Department: Implementation of new policy to improve scheme for giving free plot of 100 sq.ft residential accommodation plot or homeless building in rural areas 2022

100 Choras Var Mafat Plot Yojna Gujarat The State Government’s Scheme Of Free House Plots For Landless Farm Laborers And Rural Artisans Living Below The Poverty Line In Rural Gujarat Has Been In Operation Since The Year 1972.

Mafat Plot Yojna | મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત

Scheme Nameમફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત – 100 Choras Var Mafat Plot Yojna
ImplementationGovernment of Gujarat
The ObjectivesProviding Plots To Landless Laborers Free Of Cost
BeneficiaryIt Is Used By The Laborers Of Rural Areas Who Do Not Have Plots.
Type Of ApplicationOffline
Benefit100 Chorus War Plot For Free
Official Websitehttps://panchayat.gujarat.gov.in/

100 ચોરસ વાર મફત પ્લોટ યોજનાની  સંપૂર્ણ વિગત : panchayat.gujarat.gov.in ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ૨૦૨૨ ના 100 ચો.ફૂટ નિવાસી આવાસ પ્લોટ અથવા ઘર વિહોણા મકાનનો મફત પ્લોટ આપવા માટેની યોજનામાં સુધારણા માટેની નવી નીતિનો અમલ 100 ચોરસ વાર મફત પ્લોટ યોજના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેવા માટેની યોજનાઓ, અથવા બી.પી.એલ. માં નોંધાયેલા ગ્રામ મજૂરો અને ગ્રામીણ કારીગરોને 100 ચોરસ મફત પ્લોટ પૂરા પાડવા કાવતરું અમલમાં આવ્યું નથી. આ યોજના અંતર્ગત 16-117,030 લાભાર્થીઓને મફત પ્લોટ યોજનામાં 0 થી 16 અને 17 થી 20 ના લાભાર્થીઓને આપેલા તમામ લાભાર્થી પ્લોટના લાભ માટે મફત પ્લોટ ફાળવવામાં આવ્યા છે.

100 ચોરસ વાર મફત પ્લોટ યોજના : જનરલ ચેટ ચેટ લાઉન્જ, પરિણામે, રાજ્ય સરકારો દ્વારા પ્લોટ દ્વારા સરકારની યોજનાઓમાં તેમની રજૂઆતને કારણે હાલની નીતિઓને સુધારવા માટે જરૂરી સુધારણાને લીધે, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં લોકોને પ્લોટ સરળતાથી ઉપલબ્ધ કરવામાં સક્ષમ થયા છે. અથવા સરકારમાં ઘરેલુ જરૂરીયાતમંદ લાભાર્થીઓ. ઠરાવથી નવી નીતિ લાગુ કરવામાં આવી છે

કેન્દ્રની આવાસ યોજના હેઠળ, આવાસ સહાયતા માટે લાયક. ઓછામાં ઓછા એક વર્ષથી ગામમાં રહેતા હોવું જોઈએ. આ ખાસ કિસ્સામાં, પાત્રતાની શરતો ધરાવતા લાભાર્થીઓને 100 ચોરસ મીટરની મર્યાદામાં અવરોધ લાવવાની મંજૂરી નથી અને ખાનગી જમીન સંપાદન માટે ગ્રામ પંચાયત દીઠ 10 લાખની મર્યાદા છે. આ મર્યાદા નાબૂદ કરવામાં આવી છે. આ સિવાય ખર્ચ.

Mafat Plot Yojna [100 Choras Var] Gujarat

The State Government’s Scheme Of Free House Plots For Landless Farm Laborers And Rural Artisans Living Below The Poverty Line In Rural Gujarat Has Been In Operation Since The Year 1972.

Documents List

 • Applicant’s Aadhar Card
 • Certificate Of Annual Income Of The Applicant
 • Applicant should not have any type of land. This will also include your house.
 • Applicant should be rural artisan or laborer.
 • The beneficiary should be of Pukhtvay. That is, the applicant should not be a Sagir.
 • The applicant should be included in BPL Yadi.
 • Certificate of annual income should be given by mamlatdar or taluka development officer.
 • Applicant should not have any type of land. This will also include your house.

My Plot Application

My Plot application is a unique innovation in the real estate world. With the help of this app, you can easily search your desired Plots, Streets/Roads and Precincts within neon-seconds in a single click. My Plot app essence your Real Estate Business catalog into every one pocket and be able to up it effortlessly.

Features of My Plot Application:-

 1. All Precincts in one Application.
 2. My Plot App works Online.
 3. With single touch you can see Precincts, Road/Street and Plots of both categories Residential and commercial.
 4. Search all Residential and commercial plots within neon seconds.
 5. With the help of My Plot application, you can also see the available Precincts of Bahria Town Karachi & DHA Lahore available Streets/Road in Precincts and also can see the available Plots in Streets/Roads.
 6. Auto-update will be available in case of any changes in map or Launching of new Precincts.
 7. In My Plot Application we mentioned all misprinted figures of map one by one.
 8. Take screenshot / Screen Recording of your desired location and share with your clients.
 9. My Plot Application available on Play Store with the name of “My Plot”.
 10. Check all the Projects of Bahria Town Karachi , Bahria Town Lahore , Bahria Town Rawalpindi & DHA Lahore Installment Plan, Down Payment, Transfer Fee, NDS Form, and Authority Letter and other important details.

Plans for living in rural areas, or plotting to provide 100 sq. Free plot to village labourers and rural craftsmen registered in BPL, were not implemented. Under this scheme, 16-117,030 beneficiaries have been allocated free plots for the benefit of all beneficiary plots given to the beneficiaries of 0 to 16 and 17 to 20 in the free plot scheme.

Noteworthy that due to some provisions under the scheme, the plot or home-based needy beneficiaries could not get the benefit due to the plots in the rural area. As the Prime Minister is a beneficiary of the housing scheme, due to lack of ownership of the plot or because there was no name on the list in the BPL, the plot could not be allocated and could not benefit the Prime Minister’s Awas Yojana.

100 Choras Var Mafat Plot Yojna

General Chat Chat Lounge, As a result, the State Government has been able to make plots available to people in rural areas easily due to appropriate reforms required by the State Governments to improve existing policies, due to their representation in the government’s schemes by the plots. or home-based needy beneficiaries in the government. A new policy has been implemented from the resolution

Under the Housing Scheme of the Center, qualifying for housing assistance. Must have been living in the village for at least one year. In this particular case, the beneficiaries having eligibility conditions are not allowed to obstruct the 100-square meter limit and there is a limit of 10 lakh per gram panchayat for private land acquisition. This limit has been abolished. Apart from this, the cost.

100 Choras Var Mafat Plot Yojna Detail And Download Tharav

100 Choras Var Mafat Plot Yojna By Panchayat Department: Implementation of new policy to improve scheme for giving free plot of 100 sq.ft residential accommodation plot or homeless building in rural areas 2022

Plans for living in rural areas, or plotting to provide 100 sq. Free plot to village labourers and rural craftsmen registered in BPL, were not implemented. Under this scheme, 16-117,030 beneficiaries have been allocated free plots for the benefit of all beneficiary plots given to the beneficiaries of 0 to 16 and 17 to 20 in the free plot scheme.

Noteworthy that due to some provisions under the scheme, the plot or home-based needy beneficiaries could not get the benefit due to the plots in the rural area. As the Prime Minister is a beneficiary of the housing scheme, due to lack of ownership of the plot or because there was no name on the list in the BPL, the plot could not be allocated and could not benefit the Prime Minister’s Awas Yojana.

100 Choras Var Mafat Plot Yojna form

General Chat Chat Lounge, As a result, the State Government has been able to make plots available to people in rural areas easily due to appropriate reforms required by the State Governments to improve existing policies, due to their representation in the government’s schemes by the plots. or home-based needy beneficiaries in the government. A new policy has been implemented from the resolution

નોંધ : મફત પ્લોટ યોજના અરજી ફોર્મ ગ્રામ પંચાયત માં મળશે

મફત પ્લોટ યોજના અરજી કેવી રીતે કરવી ?

 • ગ્રામ પંચાયત મા ઑફ્લાઇને અરજી કરવાની રહેશે

Click Here To Download Paripatra

1 thought on “મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત – 100 Choras Var Mafat ploat Yojana”

Leave a Comment