ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમીશન દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે મોટી ભરતીની જાહેરાત || GPSC Bharti 2022

GPSC ભરતી 2022 | www.ojas.gujarat.gov.in 2022 | GPSC Bharti 2022

GPSC ભરતી 2022 306 પોસ્ટ માટે | ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (GPSC) એ એકાઉન્ટ ઓફિસર વર્ગ 1 અને 2 માટે આદર્શ નિવાસી શાળાના આચાર્ય, કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવિલ) વર્ગ 1, Dy. માટે ભરતી પ્રકાશિત કરી છે. કાર્યપાલક ઈજનેર વર્ગ 2 (સિવિલ), સહાયક ઈજનેર (સિવિલ), કાર્યપાલક ઈજનેર (મિકેનિકલ), સહાયક ઈજનેર (મિકેનિકલ) પોસ્ટ 2022.

GPSC ભરતી 2022 | GPSC Bharti 2022

ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમીશન દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે જેમાં આ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારની જરૂરીયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

GPSC ભરતી 2022 – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC)
પોસ્ટવિવિધ જગ્યાઓ
જાહેરાત ક્રમાંક21/2022-23 to 27/2022-23
કુલ જગ્યાઓ306
નોકરીનો પ્રકારGPSC નોકરી
નોકરી સ્થળગુજરાત
અરજી પ્રક્રિયા શરુ થયા તારીખ15/10/2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ01/11/2022
અરજી મોડઓનલાઈન

પોસ્ટ

પોસ્ટનું નામજગ્યાઓ
એકાઉન્ટ ઓફિસર વર્ગ 1 અને 212 & 15
આદર્શ નિવાસી શાળાના આચાર્ય19
કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવિલ) વર્ગ 106
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવિલ)22
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (મિકેનિકલ)07
મદદનીશ કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવિલ)125
મદદનીશ કાર્યપાલક ઈજનેર (મિકેનિકલ)100
કુલ જગ્યાઓ306

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ઉપયોગી લિંક નીચે સત્તાવાર જાહેરાતમાં વિગતો વાંચો.

ઉમર મર્યાદા

  • પોસ્ટ મુજબ અલગ અલગ

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા અને કોમ્પ્યુટર પ્રાવીણ્ય કસોટીના આધારે કરવામાં આવશે. GPSC ભારતી 2022

અરજી ફી

  • જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ રૂ. 100/- + લાગુ પોસ્ટલ શુલ્ક, જ્યારે અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો અને ગુજરાત રાજ્યની અસુરક્ષિત શ્રેણીના આર્થિક રીતે નબળા વિભાગ અને ભૂતપૂર્વ. સર્વિસમેન અને પી.એચ. ઉમેદવારોએ ફી લેવાની જરૂર નથી. જ્યારે અન્ય રાજ્યોના અનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ નિયત અરજી ફી ભરવાની રહેશે.
GPSC ભરતી 2022 | www.ojas.gujarat.gov.in 2022 | GPSC Bharti 2022

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો મહત્વની લિંકની નીચેની સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

GPSC જાહેરાત 202215/10/2022
ઓનલાઈન અરજી શરુ થયા તારીખ15/10/2022 (Started 01:00 PM)
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ01/11/2022 (till 01:00 PM)

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
Apply OnlineClick Here
HomePageClick Here

Also Read:

Leave a Comment