બાયડ નગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

બાયડ નગરપાલિકા, વડોદરા (બાયડ નગરપાલિકા ભરતી 2022) એ એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ 2022 માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. પાત્ર ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

બાયડ નગરપાલિકા ભરતી 2022 એ એપ્રેન્ટિસ જોબ્સ નોટિફિકેશન 2022 બહાર પાડ્યું છે ઑફલાઇન એપ્લિકેશન શરૂ થઈ ગઈ છે અને જેઓ બાયડ નગરપાલિકા ભારતી 2022 સામે અરજી કરવામાં રસ ધરાવતા હોય તેઓ અરજી સમયગાળા દરમિયાન અરજીઓ મોકલી શકશે. પાત્રતાના માપદંડો, અરજીપત્રક અને અન્ય વિગતો લિંક નીચે દર્શાવેલ છે.

બાયડ નગરપાલિકા ભરતી

બાયડ નગરપાલિકા ભરતી 2022: એપ્રેન્ટિસની જગ્યાઓની ભરતી માટે ઑફલાઇન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. બાયડ નગરપાલિકા એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 સંબંધિત વિગતો તપાસો જે નીચે ટેબ્યુલર સ્વરૂપમાં આપવામાં આવી છે.

બાયડ નગરપાલિકા ભરતી- હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થા નું નામ બાયડ નગરપાલિકા, વડોદરા
જગ્યા કે પદ નું નામ એપ્રેન્ટીસ
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 07-09-2022
કેટેગરી સરકારી નોકરી
સિલેકશન કરવાની રીત ઈન્ટરવ્યું આધારિત
નોકરીની નિમણુક ની જગ્યા ગુજરાત / ઇન્ડીયા

પોસ્ટ

  • એપ્રેન્ટીસ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • બાયડ નગરપાલિકા એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માગતા ઉમેદવારોએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના લાયકાત માપદંડોને પૂર્ણ કરવા પડશે. અધિકૃત વેબસાઇટ પરથી બાયડ નગરપાલિકા એપ્રેન્ટિસ પાત્રતા માપદંડ તપાસો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.
  • પાવર ટીલર સહાય યોજના

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 07-09-2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment