અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો : 10, 12 પાસ ઉમેદવારો માટે નોકરીની તકો

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022: શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર અને જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, અમરેલીના સયુંકત ઉપક્રમે ઔદ્યોગિક સંસ્થા અમરેલી માં રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આ રોજગાર ભરતી મેળામાં ધોરણ 10 પાસ,12 પાસ અને ITI પાસ ઉમેદવાર ભાગ લઈ શકશે. આ ભરતી મેળો 22 સપ્ટેમ્બર 2022 ના રોજ ઔધોગિક તાલીમ સંસ્થા (ITI) અમરેલી ખાતે યોજાશે.

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો

સુખમા સન્સ એન્ડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, વિઠલાપુર (અમદાવાદ) અને ક્રેડિટ એક્સેસ ગ્રામીણ લિમિટેડ, વડોદરા દ્વારા એસોસીએટ/હેલ્પર અને ટ્રેઇની કેન્દ્ર મેનેજરની જગ્યાઓ ભરવા માટે અમરેલીમાં રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આ રોજગાર ભરતી મેળામાં ફક્ત અનુબંધમ પોર્ટલ પર રજિસ્ટ્રેશન કરેલા ઉમેદવાર જ ભાગ લઈ શકશે. દિવ્યાંગ ઉમેદવાર આ ભરતી મેળામાં ભાગ લઈ શકશે નહીં.

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો – હાઈલાઈટ્સ

કચેરીનું નામતાલીમ રોજગાર અને વિનિમય ની કચેરી,ગાંધીનગર
પોસ્ટનું નામએસોસીએટ/હેલ્પર, ટ્રેઇની કેન્દ્ર મેનેજર
ભરતી મેળાનું સ્થળITI,અમરેલી
ભરતી મેળાની તારીખ22 સપ્ટેમ્બર 2022
ભરતી મેળાનો સમયસવારે 11:00 કલાકે
ઓફિશિયલ વેબસાઈટanubandham.gujarat.gov.in

પોસ્ટ

કમ્પનીનું નામજગ્યાનું નામ
સુખમા સન્સ એન્ડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, વિઠલાપુર (અમદાવાદ)એસોસીએટ/હેલ્પર
ક્રેડિટ એક્સેસ ગ્રામીણ લિમિટેડ, વડોદરાટ્રેઇની કેન્દ્ર મેનેજર

શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટનું નામલાયકાત
એસોસીએટ/હેલ્પરધોરણ 10 અને આઈ.ટી.આઈ પાસ (પેઈન્ટર, વેલ્ડર, ફિટર, ટર્નર, મશીનનીષ્ટ, મોટર મિકેનિક વ્હીકલ, ડીઝલ મિકેનિક, મોલ્ડર, શીટ મીલ, ઇલેક્ટ્રિશિયન)
ટ્રેઇની કેન્દ્ર મેનેજરધોરણ 10 પાસ,12 પાસ અને ITI

ઉમર મર્યાદા

  • ન્યુનતમ : 18 વર્ષ
  • મહતમ : 29 વર્ષ

પગાર ધોરણ

એસોસીએટ/હેલ્પરરૂ. 18,243/- અંદાજીત
ટ્રેઇની કેન્દ્ર મેનેજરરૂ. 11,525/- અંદાજીત

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ સૌ પ્રથમ ઓફિશિયલ વેબસાઈટ anubandham.gujarat.gov.in પર જઈને રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે.રજિસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ જોબ ફેર મેનુમાં જઈને અમરેલી જિલ્લો સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે. ભરતી મેળા માં ભાગ લેવા માંગતા ઉમેદવારોએ જરૂરી પ્રમાણપત્રો તથા આધારકાર્ડ ની નકલ સાથે ઔધોગિક તાલીમ સંસ્થા (આઈ.ટી.આઈ કેમ્પસ) અમરેલી ખાતે તારીખ 22/09/2022 ના રોજ સવારે 11:00 કલાકે રૂબરૂ ઉપસ્થિત થવાનું રહેશે.

ભરતી મેળાની તારીખ અને સમય

  • સ્થળ: ઔધોગિક તાલીમ સંસ્થા (આઈ.ટી.આઈ કેમ્પસ) અમરેલી
  • સમય: 22 સપ્ટેમ્બર 2022, સમય 11:00 કલાકે

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
સત્તાવાર સાઈટClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment