1422 પોસ્ટ્સ માટે SBI CBO ભરતી 2022 @sbi.co.in

1422 પોસ્ટ્સ માટે SBI CBO ભરતી 2022 @sbi.co.in

SBI CBO ભરતી 2022 : સ્ટેટ બેંક ઑફ ઈન્ડિયા (SBI) સર્કલ આધારિત ઓફિસર (CBO) ની પોસ્ટ માટે વ્યક્તિઓની ભરતી કરી રહી છે. ઓનલાઈન અરજીઓ 18 ઓક્ટોબરથી 07 નવેમ્બર 2022 સુધી સત્તાવાર વેબસાઈટ એટલે કે sbi.co.in પર આમંત્રિત કરવામાં આવી છે. જે ઉમેદવારો પોતાની નોંધણી કરાવે છે તેઓને 04 ડિસેમ્બર 2022ના રોજ અસ્થાયી રૂપે ઓનલાઈન પરીક્ષા માટે હાજર થવા … Read more