GSRTC નિગમ અમદાવાદ વિભાગ ખાતે એપ્રેન્ટીસની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

GSRTC અમદાવાદ ભરતી | gsrtc ahmedabad recruitment

ગુ.રા.મા.વા.વ્ય. નિગમના અમદાવાદ વિભાગ ખાતે એપ્રેન્ટીસ એક્ટ-૧૯૬૧ પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર લઘુતમ શૈક્ષણિક લાયકાત (૧) કોપા (કોપા + ૧૨ પાસ) (૨) ડીઝલ મીકેનીક | ડીઝલ મીકેનીક એન્જીન (૩) ઇલેક્ટ્રીશીયન (૪) એમ.એમ.વી. (૫) વાયરમેન (૬) વેલ્ડર ટ્રેડમાં આઈ.ટી.આઈ. પાસની એપ્રેન્ટીસ તાલીમાર્થીની ભરતી યોજાનાર હોઈ, લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ www.apprenticeshipindia.gov.in પર રજીસ્ટ્રેશન કરી અરજી કરવાની રહેશે. GSRTC અમદાવાદ ભરતી ગુજરાત … Read more