ભુજ નગરપાલિકામાં આવી 10 અને 12 પાસ પર મોટી ભરતી

ભુજ નગરપાલિકામાં આવી 10 અને 12 પાસ પર મોટી ભરતી : ભુજ નગર પાલિકા ભરતી 2022 આ ભરતી સંબંધિત તમામ માહિતી નીચે આપેલ છે જેમ કે શૈક્ષણિક લાયકાત, જગ્યાઓની સંખ્યા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે. ભુજ નગરપાલિકા ભરતી ભુજ નગરપાલિકા દ્વારા તાજેતરમાં એક જાહેરાત અખ્બારિત કરવામાં આવી છે. … Read more