કાંકરેજ અને ગીર ગાયના ડેરી ફાર્મ બનાવવા માટે સહાય યોજના | ડેરી ફાર્મ સહાય યોજના

ડેરી ફાર્મ સહાય યોજના | કાંકરેજ અને ગીર ગાયના ડેરી ફાર્મ બનાવવા માટે સહાય યોજના

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારની વિવિધ ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓ અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે. આઈ ખેડૂત પોર્ટલ દરેક યોજના ની માહિતી મુકવામાં આવે છે, જેમાં ખેતીવાડીની યોજનાઓ, પશુપાલનની યોજનાઓ, બાગાયતી યોજના , મત્સ્ય પાલન ની યોજનાઓ અને ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશલ લિ વગેરે ખેડૂતો માટેની યોજનાઓ ઓનલાઈન I khedut Portal … Read more