ગુજરાત યુનીવર્સીટી દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે બમ્પર ભરતીની જાહેરાત

ગુજરાત યુનીવર્સીટી ભરતી

ગુજરાત યુનિવર્સિટી (ગુજરાત યુનિવર્સિટી ભરતી 2022) એ વિવિધ પોસ્ટની પોસ્ટ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. … Read more