સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ અમદાવાદ દ્વારા 8-10 પાસ પર ભરતી

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ અમદાવાદ ભારતી 2022: સરકારી પ્રિન્ટીંગ (ફોટો લિથો) પ્રેસ અમદાવાદ તાજેતરમાં એપ્રેન્ટીસ (બુક બાઈન્ડર, ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર) ભરતી 2022 માટે અરજી આમંત્રિત કરે છે. લાયક ઉમેદવાર સત્તાવાર સૂચના વાંચે અને પછી 20-08-2022 પહેલા અરજી કરે. પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ભરતી 2022 સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ અમદાવાદમાં એપ્રેન્ટિસની નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ … Read more